^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player
5025558
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
1683
4239
5922
5010793
38930
196194
5025558

Twój IP: 3.80.4.76
2019-09-23 17:28:16

Dokumenty przedszkola

Zapraszamy do czytania dokumentacji naszego przedszkola!!!

Podkategorie

 • Regulamin przedszkola

  REGULAMIN

  PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

  W NOWOGRODZIE

  ORGANIZACJA

  1. Przedszkole Samorządowe jest placówką publiczną zlokalizowaną w budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Nowogrodzie przy ul. 11 Listopada
  2.  Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
  3. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki stanowi dokładnie wypełniona "Karta zgłoszenia dziecka".
  4. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.
  5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
  6.  Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
  7. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.
  8. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
  9. Czas pracy przedszkola - od godz. 700 do godz. 1600 /od poniedziałku do piątku/. 
  10. Dzienne godziny pracy placówki ustala dyrektor biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania rodziców.
  11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
  12. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25. W miarę potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe / np. rytmika, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna / opłacane przez Rodziców.
  13. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie może być dłuższy niż 9 godzin dziennie.
  14. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 900, a odbierać można od godz. 1400.
  15. Opłata za korzystanie z przedszkola składa się z dwóch części: stawki żywieniowej i opłaty stałej ustalanej przez organ prowadzący.
  16. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry.

   ZADANIA PLACÓWKI

   Głównym zadaniem placówki jest:

   1.  Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

   2.   Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,

   3.   Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

   4.   Współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,

   5.   Przygotowanie dzieci do nauki w szkole

   Realizując powyższe zadania placówka:

   1.   Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka,

   2.   Rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,

   3.   Stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,

   4.   Stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła,

   5.   Kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,

   6.   Zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,

   7.   Rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

   8.   Rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci,

   9.   Tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań.

   10. Zapewnia opiekę, zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

   11. Sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.

   Przedszkole:

   1.   Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,

   2.   Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych,

   3.   Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

   4.   Zapewnia możliwość pobierania nauki religii przez dzieci, których rodzice wyrażają takie życzenie,

   5.   Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,

   6.   Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach,

   7.   Zapewnia dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które są finansowane z dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

   PRAWA DZIECKA

   Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

   1.      Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo -dydaktycznego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,

   2.      Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

   3.      Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

   4.      Poszanowania jego godności osobistej,

   5.      Poszanowania własności,

   6.      Opieki i ochrony,

   7.      Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

   8.      Akceptacji jego osoby, takim jakim jest,

   9.      Aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

   10. Spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,

   11. Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

   12. Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

   Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

   1.      Aktywności, twórczości, eksperymentowania,

   2.      Samodzielności w podejmowaniu zadań i w dokonywaniu wyborów,

   3.      Zaradności wobec sytuacji problemowych,

   4.      Działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,

   5.      Poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,

   6.      Tolerancji, otwartości wobec innych,

   7.      Bycia z innymi i dla innych pomocnym,

   8.      Przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.


   OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW

   Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

   1.   Przestrzeganie niniejszego regulaminu,

   2.   Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę (pełnoletnią)zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

   3.    Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,

   4.   Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

   5.    Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszej placówki od następstw nieszczęśliwego wypadku. Placówka stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego w placówce. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic. (prawny opiekun).

 • Przyprowadzanie i odbieranie dzieci
 • Koncepcja pracy
Copyright © 2013. Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Rights Reserved.